راهکارهای پرداخت

  • سامانه جامع کارت و پرداخت سیپا
  • سامانه کارت اعتباری
  • نرم افزار خودپرداز نوین
  • نرم افزار پایانه فروش نوین
  • سیستم درگاه پرداخت اینترنتی
  • سامانه بلیط الکترونیک
  • سامانه کیف پول الکترونیک