اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل

محمد تقی واقف شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) رییس هیأت مدیره و عضو موظف
اکبر بیوک آقازاده شرکت خدمات انفورماتیک کیش (سهامی خاص) نایب رییس هیأت مدیره و عضو غیر موظف
بهرام عبادپور شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز (سهامی خاص) عضو غیر موظف
امیر حسین فتاحی شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف (سهامی خاص) عضو موظف
سید محمد سعید طباطبایی شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش (سهامی خاص) عضو غیرموظف
سید کاظم دهقان مدیر عامل